• Vítam Vás

  na mojej webovej stránke. Tu môžete získať informácie o všetky ponúkané služby v oblasti projektovania a inžinierskej činnosti.

 • Energetický certifikát

  je dokument, ktorý hodnotí energetickú náročnosť budovy a skutočne spotrebovanej alebo odhadovanej energie spojenej s jej užívaním.

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí energetickú náročnosť budovy a skutočne spotrebovanej alebo odhadovanej energie spojenej s jej užívaním, t.j. energia na vykurovanie, vetranie, ohrev teplej vody, chladenie a osvetlenie. Energetický certifikát obsahuje aj návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov v prípade, že energetická trieda je horšia ako trieda A1.

Typ objektu / Energetická trieda A0 A1 B C D E F G
Rodinné domy ≤ 54 55-108 109-216 217-324 325-432 433-540 541-648 > 648
Bytové domy ≤ 32 33-63 64-126 127-189 190-252 253-315 316-378 > 378
Administratívne budovy ≤ 61 62-122 123-255 256-383 384-511 512-639 640-766 > 766
Škôly a školské zariadenia ≤ 34 35-68 69-136 137-204 205-272 273-340 341-408 > 408
Nemocnice ≤ 98 99-197 198-393 394-590 591-786 787-982 983-1179 > 1179
Hotely a reštaurácie ≤ 82 83-164 165-328 329-492 493-656 657-820 821-984 > 984
Športové haly a iné budovy na šport ≤ 46 47-92 93-181 182-272 273-362 363-453 454-543 > 543
Budovy pre veľkoobchod a maloobchod ≤ 107 108-213 214-425 426-638 639-850 851-1062 1063-1275 > 1275

Kedy potrebujem/nepotrebujem energetický certifikát?

Povinnosť mať vypracovaný energetický certifikát budovy.
Od 1.1.2013 nadobúda platnosť zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorého sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na:

 1. Na novopostavené budovy alebo významne obnovované budovy, ktorých kolaudácia bola začatá po 1.1.2008 (za významnú obnovu budovy sa podľa novely zákon 300/2012 Z.z. zákona 300/2012 Z.z. považuje zásah do jej obalovej konštrukcie vo väčšom rozsahu ako 25% plochy, vymenované sú tieto hlavné stavebné zásahy: zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena pôvodných obvodových výplní, ako aj iné stavebné úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy ako sú: prístavba, nadstavba alebo prestavba).
 2. Na budovy ktoré sa predávajú alebo prenajímajú po 1.1.2008. 
  • Pri budovách ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich aj často navštevuje je do 9.7.2015 certifikácia povinná iba ak užívajú viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy. Po tomto dátume sa hranica na povinnú certifikáciu znižuje na 250 m2 celkovej podlahovej plochy.
  • Energetické certifikáty vydané do konca roku 2012 platia do dátumu platnosti na nich uvedenej.

Povinnosť energetickej certifikácie sa v zmysle zákona nevzťahuje na:

 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
 • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na používanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Údaje potrebné pre vyhotovenie certifikátu

Údaje o budove

 • Na certifikát sa musí uviesť:
  • presná adresa s orientačným a popisným číslom domu (ak má budova pridelené obe)
  • číslo parcely, na ktorej sa budova nachádza
  • spôsob využitia budovy (rodinný dom, administratívna budova, hotel…)
  • aktuálna fotografia budovy


Rozmery budovy a otvorov
Energetický audítor, ktorý má osvedčenie pre výkon tejto činnosti, musí dbať na to, aby rozmery budovy boli reálne, nie z projektovej dokumentácie. Preto na miesto musí prísť osobne a pomerať obvod budovy, rozmery okien a dverí a vnútorné výšky stropov pre výpočet objemu budovy.


Materiál použitý na postavenie stavby
Táto informácia je veľmi dôležitá pre výpočty priepustnosti tepla z interiéru do exteriéru. Energetický audítor potrebuje zistiť, z akých materiálov a akých hrúbok, boli postavené múry, stropy a podlahy.


Technológia požívaná v dome na prípravu teplej vody a vykurovania
Keďže v konečnom hodnotení sa berie ohľad aj na šetrnosť technológie na prírodu, audítor musí zistiť aký druh paliva, alebo elektrická energia sa využíva a aké typy zariadení sú v okruhu zapojené.


Svietidlá a elektroinštalácia (v niektorých prípadoch)
Posudzovanie tohto faktora záleží na funkcii budovy, resp. využitia priestorov v nej.  Audítor zisťuje nainštalované typy svietidiel, aby určil spotrebu elektrickej energie.


Vzduchotechnika a vetranie (v niektorých prípadoch)
Posudzovanie tohto faktora rovnako záleží na funkcii budovy, resp. využitia jej priestorov. Audítor musí zistiť parametre nainštalovaných vzduchotechnických zariadení.

Aká je platnosť energetického certifikátu?

Energetický certifikát je platný maximálne 10 rokov, ak sa skôr nevykonala významná obnova budovy. Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní.

Kontakt

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

 • Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt
 • IČO : 50 642 359, DIČ : 1086726432
 • Danielova 618, 946 39 Iža, Slovensko
 • +421/908 861 641
 • +421/905 397 079

Sociálne Sieťe